NL

ALGEMENE VOORWAARDEN

Autoglass Benelux BVBA, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Bosdel 58/1 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0885.436.388.

E-mail: info@autoglass-benelux.com - Website: www.autoglass-benelux.com

algemene bedingen

toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van het onderliggend akkoord. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen, met uitsluiting van alle anders luidende bedingen (o.a. de algemene voorwaarden van de cliënt). Zo er toch uitdrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de cliënt of aan een bijzondere overeenkomst, blijven de hiernavolgende voorwaarden minstens gelden op aanvullende wijze.

aanbieding

Aanbiedingen worden gemaakt zonder enige verplichting vanwege de bvba autoglass benelux, en geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, beschikbaarheid op de markt, omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de plaatsing van de goederen concreet bemoeilijken of beschikbaarheid op de markt.

bestelling
 1. De bestellingen zijn bindend voor de cliënt. In een geval van annulatie of opzegging van de bestelling door de cliënt, of indien de cliënt eender welke verbintenis niet naleeft, zal de schade van de bvba autoglass benelux minimaal begroot worden op 30% van de verschuldigde betaling, onverminderd het recht van de bvba autoglass benelux om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.
 2. De op de leverbon/bestelbon vermelde technische gegevens (o.m. prijs en technische specificaties) hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.
prijs
 1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief btw en alle andere kosten (onder andere transport), die ten laste zijn van de cliënt.
 2. De meegedeelde prijzen (o.a. van leveringen, werken en transport) zijn voor verhoging vatbaar, indien, tussen de periode van bestelling en uitvoering van het order, de materialen, de grondstoffen, de lonen of andere bestanddelen die de prijzen kunnen beïnvloeden, een stijging ondergaan, voor zover deze invloed minstens gelijk is aan 5% van de totale kosten van de betreffende rubriek. Deze stijging brengt een evenredige verhoging van de bepaalde prijs met zich mee, zelfs wanneer de overeenkomst reeds in uitvoering is.
 3. Facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.
 4. De betalingen gebeuren contant bij aflevering. De cliënt erkent het recht van bvba autoglass benelux om de wagen enkel af te leveren, na uitvoering van de betaling die verschuldigd is voor de levering en de uitgevoerde werken. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlsintresten van 1% per begonnen maand. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd worden met 15%, zonder ingebrekestelling, met een minimum van 65,00 euro. Ook de advocaatkosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, worden in rekening gebracht ten laste van de cliënt. Alle betalingen zullen eerst worden aangerekend als vergoeding voor intresten, schadevergoeding en eventuele advocaatskosten en daarna als afkortingen voor de langst openstaande facturen. In de mate de koper enige betalingsvoorwaarde of andere verplichtingen niet naleeft, dan heeft de verkoper het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen. waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling. Voor elke niet betaalde factuur waarvan het (resterende) bedrag, btw exclusief, kleiner is dan 60,00 euro, wordt er 10,00 euro bijgerekend voor administratieonkosten.
 5. Er worden geen betalingen met wissels aanvaard. Zo dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, kan in geen geval uit de aanvaarding van de wissels schuldvernieuwing worden afgeleid, noch zal dit enig retentierecht, overeenkomst of territoriale bevoegdheid beperken of wijzigen. De bvba autoglass benelux heeft het recht, ingeval van gedeeltelijke levering of gedeeltelijke uitvoering van het aangenomen werk, een factuur op te stellen voor het uitgevoerde gedeelte, waarbij de overeengekomen betalingstermijn in acht dient genomen te worden.
 6. De cliënt draagt zijn vordering tot betaling opzichtens zijn cliënt of opdrachtgever gelijktijdig met de bestelling, die hij bij de bvba autoglass benelux heeft geplaatst, over aan de bvba autoglass benelux.
 7. De bvba autoglass benelux kan op ieder ogenblik de nodige waarborgen eisen van de cliënt. Deze waarborgen gelden als opschortende voorwaarde voor het tot stand komen van de overeenkomst.
 8. De cliënt bevestigt dat, bij gebreke aan (volledige) betaling van de factuur van bvba autoglass benelux door zijn verzekeringsmaatschappij, hij zelf op eerste verzoek van de bvba autoglass benelux tot integrale betaling van de factuur zal overgaan.
levering - zichtbare gebreken
 1. De aangegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Een vertraging in de overeengekomen termijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.
 2. De levering geschiedt op het ogenblik dat de goederen het plaatselijke magazijn - waar de werkzaamheden werden uitgevoerd of de goederen werden opgehaald - van de bvba autoglass benelux verlaten.
 3. Alle goederen en de uitvoerde werken dienen bij de aflevering onmiddellijk te worden gecontroleerd door de cliënt. Eventuele opmerkingen of zichtbare gebreken dienen op de werkbon/leverbon te worden vermeld, bij gebreke waaraan de bvba autoglass benelux elke klacht als niet-ontvankelijk mag beschouwen en partijen het er over eens zijn dat het geleverde materiaal en de plaatsing ervan geen zichtbaar gebrek hebben.
 4. De in de werkplaats van de bvba autoglass benelux gestationeerde voertuigen zijn niet verzekerd tegen diefstal, brand of schade. Deze voertuigen worden bestuurd door de verantwoordelijkheid van de cliënt. Indien het voertuig binnen de 48 uur na het beëindigen van de werken niet is afgehaald, kan een vergoeding van 15,00 euro per dag geëist worden, zonder dat de bvba autoglass benelux enige verantwoordelijkheid voor bewaking aanvaardt, dit onverminderd het recht van de bvba autoglass benelux om haar hogere schade te bewijzen.
verborgen gebreken - garanties
 1. De aansprakelijkheid van de bvba autoglass benelux is, onder de voorwaarden zoals hierna bepaald, beperkt tot deze gebreken die bestaan op het ogenblik van de levering/plaatsing van de goederen.
 2. Ruitvervanging ( de bvba autoglass benelux plaatst de ruit). De bvba autoglass benelux verleent een levenslange (= levensduur van de ruit in het voertuig in kwestie) garantie op de door haar uitgevoerd ruitvervangingen (plaatsing en levering van de ruit inbegrepen), dit zowel m.b.t. het goed als m.b.t het geleverde werk. In afwijking van voormelde garantie, is de garantie op de zijruit beperkt tot 2 jaar vanaf het moment van de plaatsing, voor ruiten bij bussen, touringcars, kampeerwagens en andere speciale voertuigen. Deze garantie wordt enkel verleend indien het gebrek door bvba autoglass benelux vastgesteld en hersteld zal worden, en na voorlegging van de factuur of opdrachtbon m.b.t. de oorspronkelijke ruitvervanging.
 3. Indien de bvba autoglass benelux, als onderdeel van de dienstverlening bij een voorruitvervanging, de kalibratie uitvoert van een camera die zich achter de voorruit bevindt, geldt op deze kalibratie, in afwijking van het bepaalde in art.6b, slechts een garantie tot het volgende "kalibratiemoment" (d.w.z. elke gebeurtenis waarbij de voertuigfabrikant een kalibratie voorschrijft) of tot 1 jaar, afhankelijk van welke twee zich het eerste voordoet.
 4. Repair (herstelling gelaagde voorruit). Als de voorruit binnen het jaar vanuit de herstelde inslag verder barst, crediteert de bvba autoglass benelux enkel de herstellingskost aan diegene die de herstelling heeft betaald, indien hij de nieuwe voorruit, die aan de cliënt gefactureerd zal worden, bij de bvba autoglass benelux laat vervangen. Deze garantie wordt enkel verleend indien het gebrek door bvba autoglass benelux vastgesteld en hersteld zal worden, en na voorlegging van de factuur of werkbon/leverbon m.b.t. de oorspronkelijke herstelling. autoglass benelux bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het uitbreiden of erger worden van de bestaande glasschade tijdens de uitvoering van de herstelling.
 5. Andere diensten en producten. Behalve in de hypothese van opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van bvba autoglass benelux wegens verborgen gebreken beperkt tot een periode van twee jaren na de levering/plaatsing van de goederen. Dit is onder meer het geval bij de levering van ruiten, de enkele plaatsing van ruiten, het demonteren en hermonteren van ruiten, op maat gemaakte ruiten, tinten van autoruiten, inbouwruiten. Deze garantie wordt enkel verleend indien het gebrek door de bvba autoglass benelux vastgesteld en zelf hersteld zal worden, en na voorlegging van de factuur of werkbon/leverbon van de oorspronkelijke levering/uitvoering van de werken.
 6. Klachten m.b.t. verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, per aangetekende brief door de cliënt aan bvba autoglass benelux te worden meegedeeld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek. Dergelijke vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van één jaar na het ontdekken ervan. In alle gevallen is de schade maximaal gelijk aan de kostprijs van het geleverde materiaal, eventueel vermeerderd met het arbeidsloon nodig voor de plaatsing. Geen andere (gevolg)schade (onder meer: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten) van de cliënt of een derde komt in aanmerking voor vergoeding.
 7. Elke aansprakelijkheid van de bvba autoglass benelux is uitgesloten, wanneer de schade wordt veroorzaakt door de schuld of tussenkomst van de cliënt of enige derde. De bvba autoglass benelux is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit slijtage, een toepassing en/of gebruik van de geleverde/herstelde goederen dat niet in overeenstemming is met de regels van de kunst of de gebruiks-/plaatsings-/reinigings- of onderhoudsvoorschriften.
 8. Het melden van klachten geeft de cliënt niet het recht om de betaling van de prijs uit te stellen of op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk. De cliënt heeft evenmin het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren.
eigendomsvoorbehoud - overmacht  
 1. De goederen blijven eigendom van de bvba autoglass benelux, tot de volledige betaling van de verschuldigde betalingen.
 2. Wanneer de cliënt nalaat zijn verbintenissen uit te voeren staat het de bvba autoglass benelux vrij de overeenkomst te ontbinden. Dit gebeurt door eenvoudige kennisgeving hiervan aan de cliënt.
 3. De cliënt maakt zich sterk - zo nodig namens een derde koper of houder - dat, op eerste verzoek van de bvba autoglass benelux, meegedeeld zal worden waar de goederen zich bevinden, en dat deze op kosten en risico van de cliënt  terug ter beschikking zullen worden gesteld van de bvba autoglass benelux. Voor zoveel als nodig wordtbij deze aan de bvba autoglass benelux een onherroepelijk mandaat tot terugname verleend alsook een mandaat om hiertoe de nodige lokalen te betreden. Het risico, onder meer ten gevolge van vreemde oorzaak, toeval en overmacht, van de verkochte/herstelde goederen gaat over op het ogenblik van de wilsovereenstemming over de voorwaarden van de koop/herstelling. Onder overmacht of vreemde oorzaak wordt onder meer verstaan iedere gebeurtenis waar de bvba autoglass benelux redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lockout, onderbrekingen in het vervoer, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen, bevoorradingsmoeilijkheden, materieelschaarste of gebrek aan onmisbare producten voor fabricatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken, fouten of vertragingen ten laste van leveranciers van de bvba autoglass benelux.
vervoermiddel

In geval van een tijdelijke terbeschikkingstelling van een vervoermiddel (auto, fiets,...) door de bvba autoglass benelux aanvaardt de cliënt dit vervoermiddel op eigen verantwoordelijkheid in de staat waarin dit vervoermiddel zich bevindt. De cliënt is zowel ten aanzien van de bvba autoglass benelux, als ten aanzien van derden, steeds persoonlijk en met uitsluiting van de bvba autoglass benelux, aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, boetes, misdrijven, lichamelijke, stoffelijke en/of geldelijke schade, verlies en/of diefstal.

bevoegde rechtbank

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Hasselt bevoegd om hiervan kennis te nemen. Deze bepaling is eveneens van toepassing voor contracten met rechtsonderdanen van de E.E.G., overeenkomstig de E.E.X.-Verordening.

Toepasselijk recht

Zowel de totstandkoming, het bestaan, als de gevolgen van de overeenkomst, worden uitsluitend door het Belgisch Recht beheerst, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 

 

 

 

betaalmogelijkheden bij Autoglass Benelux
Website gebouwd door Inhoud door Autoglass Algemene voorwaarden  Gegevensbescherming  Cookie policy 
Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.